ทรงพระเจริญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ช้างกลาง และทรงเสด็จฯพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวแบบครบวงจร ของมูลนิธิชัยพัฒนา ป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

วันนี้(17 ก.ค.57) เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ  เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน การดำเนินการห้องสมุด ”เฉลิมราชกุมารี” จากนั้นนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย  จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  จากนั้นเสด็จฯ ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร บริเวณหน้าอาคาร จำนวน 1 ต้น ต่อมาเสด็จฯเข้าอาคารบริเวณชั้น 1 ทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมและนิทรรศการภายในอาคารห้องสมุดฯ ห้องเกียรติยศคนช้างกลาง ทอดพระเนตรห้องหนังสือทั่วไป มุม Internet Coner มุมเด็กและครอบครัว และห้องนครศรีธรรมราช

 

สำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นห้องสมุดฯลำดับที่ 90 ของประเทศ  เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2553 โดยใช้ที่ดินบริเวณศูนย์ราชการอำเภอช้างกลาง ประมาณ 1ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและตกแต่งภายใน-ภายนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงส่วนจัดแสดง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาท

 

จากนั้นเวลา 14.40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ป่าครุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะศาลหลวงต้นไทร  ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯไปยังพื้นที่โครงการวิจัยการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนา  โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมชลประทาน และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

 

โดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายรายงานเกี่ยวกับ Eco system ของป่าพรุควนเคร็ง  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายรายงานแผนป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง  เสด็จฯทอดพระเนตรกลุ่มอาชีพราษฎร 5 กลุ่ม อธิบดีกรมป่าไม้ ทูลเกล้าฯถวายหนังสืออนุญาตให้กระทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มูลนิธิชัยพัฒนาขอใช้ประโยชน์ จำนวน 1,997 ไร่  ถวายรายงานสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าเสม็ด โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา  อธิบดีกรมชลประทานถวายรายงานการดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำและอาคารประกอบในการป้องกันไฟป่าพรุ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ถวายรายงานแผนดำเนินการโครงการฯ แผนการก่อสร้างสำนักงานและโรงงานแปรรูปไม้เสม็ด

 

จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่โครงการฯตามเส้นทาง Walk way ทรงปล่อยพันธุ์ปลาดุกลำพัน จำนวน 60 ตัว ทรงปลูกต้นตาลโตนด จำนวน 1 ต้น  และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ.


คลิกเข้าหน้าแรกนครทูเดย์