เปิดฟรี WiFi-แอปพลิเคชัน Smart Tourist Card ที่ป่าตอง รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เปิดอ่าน 417 views

559000013417901

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ต จัดงานเปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI รวมทั้งแอปพลิเคชัน Smart Tourist Card รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 28 ธ.ค. ที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง (หน้าหาดป่าตอง) ความเร็วสูงสุดถึง 100/25 Mbps รวมทั้งแอปพลิเคชัน Smart Tourist Card รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มี น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหงชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมลงนาม MOU การเปิดให้บริการฟรี WIFI

559000013417902

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นนโยบายสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านสื่อ Digital Technology ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ตอบสนองในการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพบริการโดยรวม

แนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 เรื่อง 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานดิจิทัล 2.การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ 4.การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 5. ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้

จังหวัดภูเก็ต ได้รับการกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนา Smart City ของประเทศ และเป็น 1 ใน 2 จังหวัด ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยว ที่ยังมีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ทำงานโดยเฉพาะด้านดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกระทรวงหลักในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด ได้ดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์

559000013417903

ด้าน นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แหงชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต กล่าวว่า SIPA ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล SIPA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัทจำกัด ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย สื่อสัญญาณ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบป้องกันข้อมูล และระบบอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง (หน้าหาดป่าตอง) และเทศบาลนครภูเก็ต (ย่านเมืองเก่าภูเก็ต) ความเร็วสูงสุดถึง 100/25 Mbps นอกจากเพื่อรองรับการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้ว ยังเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการเข้ามาของอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการลงทุนด้านอื่นๆ ของภูเก็ต ทั้งในส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในวันนี้ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Smart Tourist Card สำหรับนักท่องเที่ยวในการแลกรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดมากมาย และระบบแจ้งช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะให้บริการในเดือนมกราคม 2560 อีกด้วย

การร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบาย Digital Economy ของประเทศ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เติบโตตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ในท้ายที่สุด SIPA คาดว่าจากการผนึกกำลังความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 2 ล้านล้านบาทเป็นจริงได้ใน 1 ปี เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ย วและภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย รวมถึงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสทได้จัดสรรงบประมาณ 240 ล้านบาท ให้บริการฟรี wi-fi ที่ภูเก็ต โดยเริ่มต้นที่ป่าตอง บริเวณถนนทวีวงศ์ และถนนราชอุทิศ 200 ปี (สายสอง) และบริเวณสะพานหิน ย่านเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนนโยบายภูเก็ต Smart City

ที่มา – MGR Online

ร่วมแสดงความคิดเห็น