หลากหลายนโยบาย ผู้ว่าฯ จำเริญ ประชุมมอบแนวทางการทำงานให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการเมืองคอน

เปิดอ่าน 1,792 views

1475588590

วันนี้(4 ต.ค.59) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงประมาณ 220 คน
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่ยังเจียระไนไม่เสร็จ ดังนั้นจึงเป็นคำถามว่าเราจะมาช่วยกันเจียระไนเพชรเม็ดนี้ให้แวววาวอย่างไร

สำหรับแนวทางในการปฏิบัติราชการขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน ได้แก่

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป เป็นต้น

โดยเฉพาะในส่วนนของยาเสพติดข้อเน้นย้ำว่า ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากพบเห็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้น ขอยืนยันว่าหากข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ว่าฯจะผูกขาติดกับผู้การฯ ส่วนนายอำเภอจะผูกขาติดกับผู้กำกับการ

3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ เป็นต้น

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ทุกศาสนจักรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจของเยาวชน ประชาชน

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การส่งเสริมการค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เช่น การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะแรงงาน

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เช่น การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

9.การรักษาความมั่งคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ขอให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานไปปรับปรุงสถานที่ราชการ หน่วยงาน การทำกิจกรรม 5 ส. โดยจะมีการประกวดให้รางวัลด้วย การดูแลรักษาคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา เป็นต้น

10.การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้แก่ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ต้องมีเรื่องค้างดำเนินการไม่เกินร้อยละ 10 พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่นการอำนวยความยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ขอฝากให้นายอำเภอดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

อย่าให้เกิดเรื่องแปลก ๆ ขึ้นในในพื้นที่ เช่น การอาบน้ำบนถนน ต้องมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยขอให้ไปสำรวจหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่หอกระจายข่าวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้

และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่กว้างใหญ่ โดยตนจะจัดรายการวิทยุเพื่อสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนด้วย นอกจากนี้ตนจะลงพื้นที่ไปไปนอน ตั้งวงพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนาทุกศาสนาสัปดาห์ละ 2 อำเภอ

ในส่วนของโครงการสำคัญของจังหวัดที่จะเร่งดำเนินการ คือ โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่มรดกโลก การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง การจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครฯ

การป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง และ โครงการห้องเย็นผักผลไม้หัวอิฐ เป็นต้น ส่วนโครงการริเริ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ โครงการเยี่ยมวัด ประชาร่วมใจ โครงการปรับปรุงศูนย์ราชการและส่วนราชการให้มีความสะอาด สะดวก สง่า สามารถต้อนรับแขกในระดับนานาชาติได้

โครงการก่อสร้างประตูเมืองนครศรีธรรมราช และโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด เช่น กิจกรรมส่วนราชการใสสะอาด/อำเภอใสสะอาด กิจกรรมคนนครศรีฯ คนดีที่สัมผัสได้ และการแต่งกายของข้าราชการ คือ วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบ /วันอังคาร ผ้าไทย /วันพุธ วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ และวันศุกร์ชุดตามสังกัด

นอกจากนี้ในส่วนของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะได้มีการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป

14755885685 14755885902 14755885684 14755885683 14755885682 1475588568

ร่วมแสดงความคิดเห็น