สรุปวันแรกเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ เมืองคอน เกิดอุบัติเหตุแล้ว 17 ครั้ง

เปิดอ่าน 456 views

14830784253

(30 ธ.ค.59) ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยธวัช ศิวะบวร ป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ฯ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560

 โดยสรุปผลการปฏิบัติงานวันแรกของการเปิดศูนย์ฯ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 21 คนและเสียชีวิต จำนวน 2 คน 

โดยประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวง

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า มีอุบัติเหตุเกิดเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 21.43 เบื้องต้นที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เพื่อรับมือและป้องกัน โดยได้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ทั้ง 38 จุดทั่วจังหวัด 

พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสีย 

รวมทั้งให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามปราศจากเครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขต่าง ๆ เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริงด้วย

1483078425

14830784254

ที่มา – คนนคร.คอม

ร่วมแสดงความคิดเห็น