มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เปิดอ่าน 1,023 views

1474450196

(21 กันยายน 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองนก เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 โรงเรียนประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต อาคารเรียนเสียหายมาก

ทางราชการจัดสรรงบประมาณและพิจารณาให้อยู่ในโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และจัดสร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง เมื่อก่อสร้างเสร็จ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานเปิดและเปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็นชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2507

และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาทิ การซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

14744501963

โรงเรียนมีการบริการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นพิธีอันทรงเกียรติ ขอให้นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีกริยา มารยาทที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนน้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ช่วยเหลือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเป็นคนดีเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ให้สมกับเป็นนักเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปประกอบพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และบิดาหรือมารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต จำนวน 58 แห่งทั่วประเทศ

14744501964

ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าเป้ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559

วันนี้จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 และ 5 พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 22 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 อำเภอร่อนพิบูลย์ ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และ 19 อำเภอทุ่งสง

ส่วนในวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม อำเภอปากพนัง

พรรณี กลสามัญ/ภาพข่าว
วีระยุทธิ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น