งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ !!!

เปิดอ่าน 1,704 views

homedecorthai-20120202140832-13452515

งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่
ในเขตตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล พ.ศ. 2536 เป็นการขยายเขตเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์เสด็จ (หมู่ที่ 1,2,3,7,9) และบางส่วนของตำบลนาเคียน (หมู่ที่ 3,4) แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ที่มีการขยายเขตเทศบาล ได้มีการก่อสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้บ้านเลขที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ซ้ำซ้อนกัน ไม่เรียงลำดับบ้านเลขที่ตามแนวถนน ซอย และไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

ดังนั้นเพื่อให้บ้านเลขที่ในเขตตำบลโพธิ์เสด็จ และตำบลนาเคียน มีการขยายเขตเทศบาล เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียงลำดับบ้านเลขที่ตามแนวถนน ซอย ไม่ซ้ำซ้อนกันและเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำบ้านใหม่ในเขตพื้นที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ และตำบลนาเคียน ซึ่งสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับสำนักทะเบียนข้อมูลของท้องถิ่น ตำบลโพธิ์เสด็จ มีบ้านเรือน 10,586 หลัง และตำบลนาเคียน 356 หลัง โดยจะออกบ้านเลขที่ใหม่ให้เรียงตามลำดับหมายเลขตามแนวถนน ซอย ดังนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

– เจ้าหน้าที่จะเดินสำรวจ เก็บข้อมูล เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้านเลขที่ใหม่โดยจะเรียงลำดับบ้านเลขที่ตามแนวถนน ซอย

– เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ เพื่อให้เจ้าบ้าน หรือผู้แทน นำหนังสือรับรอง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้านเลขที่ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

– เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้านเลขที่เดิม เป็นบ้านเลขที่ใหม่ ในฐานข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง เพื่อใช้เป็นบ้านเลขที่ใหม่ อย่างเป็นทางการ

– เจ้าบ้านหรือผู้แทน นำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นบ้านเลขที่ใหม่ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)
ทั้งนี้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขออภัยในความไม่สะดวก และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร 075-342880-2 ต่อ 151 ,115 ,116 โทรสาร 075-347405

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/ข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น