คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขนอม ต้องการให้มีการขยายเขตของพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 845 views

1478150745

(2 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขนอม โดยมีคณะที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

ผังเมืองรวมชุมชนขนอม เป็นชุมชนลำดับที่ 2 ตามผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการในระดับอำเภอ เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ พาณิชยกรรมระดับอำเภอและอำเภอใกล้เคียง 

และมีบทบาทเฉพาะด้านคือเป็นศูนย์กลางบริการการท่องเที่ยวชายทะเล ภายใต้การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้กำหนดจัดทำผังเมืองรวมขึ้น 40 ชุมชนทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยชุมชนขนอม เป็น 1 ใน 40 ชุมชนดังกล่าว 

ซึ่งผังเมืองรวมชุมชนขนอม มีขอบเขตพื้นที่ประมาณ 77.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,216 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลขนอม และเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีประชากรทั้งสิ้น 13,671 คน จำนวนอาคารทั้งสิ้น 7,405 หลัง 

สำหรับการประชุมที่ปรึกษาฯ ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ ขอบเขตของพื้นที่ ที่ทางพื้นที่เองต้องการให้มีการขยายเขตของพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

พร้อมทั้งขอให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อทบทวนเรื่องการกำหนดขอบเขตของผังเมืองรวมชุมชนขนอม ตามข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาด้วย

1478150894 14781507454 14781507453 14781507452

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น